فروشگاه بزرگ حاجی ارزانی

مبارکه : مبارکه ابتدای بسیج شمالی بعد از فلکه بهداری فروشگاه حاجی ارزانی