کفش بهشتیان

اصفهان : دروازه دولت ابتدای خیابان سپاه روبروی شهرداری کفش بهشتیان