کیف و کفش درگاهی شعبه 2

اصفهان : حکیم نظامی بعد از چهارراه حکیم نظامی نرسیده به چهارراه خاقانی کیف و کفش درگاهی