گز شاهکار

 

اصفهان : خیابان جهاد به سمت آتشگاه بعد از کوچه شماره 7 گز شاهکار